Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Uvedené informace jsou určeny jak našim klientům (mají s námi uzavřenu smlouvu o zájezdu), tak i zájemcům o naše služby (těm, kteří nám zaslali svoji poptávku, dotaz, …).

Vážení klienti a vážení návštěvníci našich webových stránek, připravili jsme pro vás shrnutí způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů (GDPR).

Doporučujeme Vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na nás obrátili.

Cestovní kancelář BlueSport.cz, provozovaná HCZ spol. s r.o., ič 63979632 (dále jen „my“) nakládá s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost HCZ spol. s r.o., se sídlem Osluněná 627, 155 31, Praha 5, provozující cestovní kancelář BlueSport.cz.

Zpracování osobních údajů

Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (dále jen „osobní údaje“).

Jedná se např. o jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), otisk prstu, podpis.

My však zpracováváme pouze vybrané osobní údaje a to: oslovení (pan, paní), jméno, příjmení, telefon, email, datum narození. Výše uvedené kontaktní a identifikační údaje získáváme přímo od vás při uzavření a v průběhu plnění smlouvy a v průběhu poptávání našich služeb či informací.

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 nařízení a to pouze k zákonným účelům, abychom vám mohli poskytovat naše služby, chránili naše oprávněné zájmy a dodrželi veškeré naše zákonné povinnosti

Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, pak by nebylo možné cestovní smlouvu uzavřít.

Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně potenciálních klientů, kteří mají zájem o naše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovovali s nabídkou našich služeb.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat dvojím způsobem – bez nutnosti vašeho souhlasu a s vaším souhlasem.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti vašeho souhlasu – na základě uzavřené smlouvy o zájezdu.

Osobní údaje zpracováváme pro účely plnění našich povinností plynoucí z uzavřené cestovní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření cestovní smlouvy a její následnou správu.

Osobní údaje předáváme našim partnerům, abychom zajistili správné splnění v cestovní smlouvě objednaných služeb. Našim partnerům předáváme vždy pouze nezbytně nutné údaje:

 • ubytovatelům (hotely, správcovské agentury, majitelé apartmánů, …) pro zajištění ubytování.
 • dopravním společnostem pro zajištění dopravy.
 • pojišťovnám pro možnost sjednat cestovní pojištění.
 • provozovatelům lyžařských areálů pro objednání skipasů.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti vašeho souhlasu - na základě oprávněných zájmů.

Abychom vás mohli informovat o novinkách týkajících se vámi využívaných produktů a nabízet vám naše další služby a produkty.

Dále osobní údaje zpracováváme při např. těchto činnostech:

 • evidence zákazníků
 • marketing
 • účetnictví
 • reklamace

Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem - pro účely marketingových aktivit.

V našem případě se jedná pouze o občasné rozesílky informačních emailů s nabídkou našich služeb a produktů. Pro účely těchto emailů zpracováváme pouze vaši emailovou adresu, jméno, příjmení a oslovení.

Zpracovatel osobních údajů

Osobní údaje zpracovává HCZ spol. s r.o. a vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany vašich osobních údajů (např. poskytovatelé přepravních služeb, pojišťovna, poskytovatelé ubytovací služeb, účetní firma, …).

Před předáním osobních údajů zákazníků třetí osobě je vždy s touto třetí osobou uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, které jsou zákonem uloženy.

Dále mohou být vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí).

Forma zpracování a ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně našimi pracovníky.

Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Přijmuli jsme taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany osobních údajů – jedná se např. o  zaheslování počítačů, uzamykání osobních údajů v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování osobních údajů pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s osobními údaji nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování.

Pokud by pro zpracování osobních údajů byl potřebný dodatečný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a klient jej může kdykoliv odvolat.

Délka uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy.

Práva klientů

Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Všechny naše informační emaily byly, jsou a budou vždy obsahovat možnost se velmi jednoduše z našich databází určených pro rozesílání odhlásit.

Právo na informace o zpracování a přístup k vašim osobním údajům

Máte právo na získání potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o jejich zpracování. (Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.)

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování

V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku

Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností HCZ spol. s r.o. druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na výmaz

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

Právo podat podnět nebo stížnost

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na HCZ spol.s r.o. nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail:posta@uoou.czwww.uoou.cz.

Veškerá sdělení a vyjádření vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

Kontaktní údaje

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit e-mailem info@bluesport.cz nebo písemně na korespondenční adrese HCZ spol. s r.o., Osluněná 627, 15531.

 

Zásady používání souborů COOKIES na webových stránkách provozovaných HCZ spol. s r.o.

Provozovatelem webových stránek je HCZ spol. s r.o., se sídlem Osluněná 627, 155 31, Praha 5.

Pro zachování komfortu uživatelů využívají naše internetové stránky soubory cookies.

Co jsou Cookies

Cookies jsou malé datové soubory ukládané do vašeho prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení. Soubory cookies pomáhají zapamatovat si navštívené stránky a zvolené preference těchto stránek (např. preferovaný jazyk) tím, že při opakované návštěvě jsou tyto uložené soubory odesílány zpět na internetové stránky.

Účel Cookies

Cookies jsou používány k různým účelům, zejména zajištění funkčnosti stránek, identifikace uživatele internetových stránek a analýzám návštěvnosti.

Dělení Cookies

Podle doby uložení

 •          Dočasné cookies (session cookies) – se aktivují v okamžiku otevření webových stránek, a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek.
 •          Dlouhodobé nebo trvalé cookies (persistent cookies) zůstávají uloženy v zařízení uživatele po dobu stanovenou v souborech cookies.

Podle původu

 •          Cookies "první strany" (first party cookies) – ty vytváří webové stránky, které navštěvujete, a pouze tyto webové stránky mohou tento typ cookies přečíst.
 •          Cookies "třetí strany" (third party cookies) – ty vytvářejí třetí strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies "třetí strany" jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí strany (osoby), které tyto cookies vytvořili, jsou tak schopny sledovat uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření návštěvnosti webových stránek).

Podle funkce

 •          Nezbytně nutné cookies – jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek. Používání nezbytně nutných cookies nevyžaduje souhlas uživatele.
 •          Esenciální cookies – shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky, například jaké podstránky jsou uživateli navštěvovány nejčastěji či o jaký obsah se uživatelé zajímají nejčastěji.
 •          Analytické
 •          Konverzní a sledovací – pro analýzu výkonu prodejních kanálů.
 •          Remarketingové – pro správné zacílení a personalizaci reklamy.

Jaké Cookies používáme

Název Poskytovatel Platnost
search .bluesport.cz 1 den
_ga .bluesport.cz 2 roky
_gat .bluesport.cz dočasná
_gid .bluesport.cz dočasná

Uživatelská správa cookies

Využívání souborů cookies můžete spravovat a/nebo deaktivovat v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče. Deaktivace cookies může vést k omezení funkčnost našich internetových stránek.

Na odkazech níže získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení nebo deaktivovat cookies:

nastavení cookies v Google Chrome

nastavení cookies v Mozilla Firefox

nastavení cookies v Microsoft Internet Explorer/Microsoft Edge

nastavení cookies v Safari

Facebook

Cestovní pojištění

Nedílnou součástí pobytu v zahraničí, zvlášť na horách, by mělo být i cestovní pojištění. Vyberte si z naší nabídky.
Rádi vám poradíme

Rychlý kontakt

Telefon: 602 328 051

E-mail: info@bluesport.cz
Další kontakty zde

Lyže LUSTI

Lyže LUSTI za skvělé ceny. Stále častěji jsou lyže LUSTI k vidění na alpských sjezdovách. Přidáte se?
Více zde

Proč Bluesport?

Myslíme na nejmenší, děti s námi lyžují zdarma

Specializujeme se na Itálii a lyžařské pobyty

Zájezdy pro vás tvoříme již od roku 1993

Nabízíme vždy konkrétní ubytování - žádné noname

Z našeho blogu
19. 04. 24
Apartmán Plazoll - Kronplatz
Dobrý den pane Sedláček Dovolená proběhla v naprostém pořádku. Ubytování bylo bez prob...

19. 04. 24
apartmány Top Residence - Passo Tonale
Zdravím a posílám pár informací k proběhlému zájezdu. Předem děkuji za zařízen...

19. 04. 24
Apartmán Bait Canton - Livigno
Dobrý den pane Sedláčku,ubytování i místo apartmánu nám moc vyhovovalo a byli jsme moc spok...

Informace
Livigno

Ač snažíme přidávat nová střediska či rozšiřovat nabídku ubytování ve stávajících střediscích, tak Livigno stále zůstává nejoblíbenější destinací pro zimní dovolenou v naší nabídce.

Více >
Náš blog

Zajímají Vás zážitky z našich cest, novinky, aktuality, last minute nabídky či jenom naše názory? Pak se můžete podívat na náš blog, který jsme po kratší době začali zase nepravidelně plnit.

Více >
Léto na horách

Stejně jako v zimě, tak i v létě se specializujeme na nabídku pobytů v italských horách. Budeme rádi, pokud se na nás obrátite se žádostí o nabídku ubytování i na svoji letní dovolenou na horách. 

Více >